Polonus

polonus_kielTowarzystwo Krzewienia Kultury Polskiej POLONUS w Kilonii | Gesellschaft zur Förderung der polnischen Kultur Polonus e. V. Kiel – zostało założone w marcu 1995 roku. Jest towarzystwem wyższej użyteczności publicznej.

Podstawą działalności Towarzystwa jest Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
Towarzystwo stawia sobie za cel wprowadzenie w życie zasadniczych treści tego traktatu w swoim zasięgu działania.

Głównym celem statutowym Towarzystwa jest pielęgnacja języka polskiego, polskiej kultury i tradycji. Towarzystwo daje zainteresowanym osobom – które czują się związane z polskim językiem, polską kulturą i tradycją – możliwość swobodnego wyrażania, zachowania i rozwijania tożsamości etnicznej, kulturalnej i językowej niezależnie od ich obywatelstwa i przynależności religijnej.

BuchblattPOLONUS utrzymuje i prowadzi w Kilonii Bibliotekę Polską. W Bibliotece mieści się też tymczasowa siedziba Towarzystwa. Aktualne wiadomości dotyczące działalności Towarzystwa oraz informacje o wydarzeniach kulturalnych w Kilonii i okolicach, także na portalu Facebook.

POLONUS jest patronem inicjatywy „Spotkania z językiem polskim” dla dzieci, młodzieży i dorosłych, której celem jest nauczanie i doskonalenie języka polskiego w formie ciekawych i interaktywnych spotkań. Spotkania odbywają się w siedzibie Biblioteki.

Reklamy